Türkçe İngilizce

Fermani Altun Konuşma Metni

Fermani Altun' un konuşma metninin detaylarına erişmek için lütfen tıklayınız...

Bugün İslam ve insanlık tarihinin yaşadığı en büyük vahşet olan Kerbela ( büyük bela) nın Miladi 1337. Hicri 1377. Yıldönümüne girmiş bulunmaktayız. Kerbela olayı zulmün hüküm sürdüğü, Emevi saltanatının başı muaviye ve yezit zihniyetinin, vahşetidir. Peygamber Efendimizin referansı olan ehlibeytin 72 ev hanesinin torunu Hz. Hüseyin ile beraber susuz bırakılarak ve başları kesilerek katledildikleri bir dönemdir. Hz. Muhammed ( sav) bir hadis-i şeriflerinde Hasan ve Hüseyin büyük meşakkat çekeceklerdir. Fakat onların nesilleri insanlığın kurtuluşu olan hak meşalesini tüm dünyaya taşıyacaktır’’ demiştir. Hz. Hüseyin’in soyundan olan seyitler ve Hz. Hasan’ın soyundan gelen şerifler yetiştirdikleri alimler, veliler, düşünürler, şairler tüm dünyaya yayılarak ilimle hakkın pusulasını ve meşalesini taşımışlar, zulme karşı canlarını vermekten çekinmemişlerdir. Bugün ne yazık ki 14 asır geçmesine rağmen Yezit’ in zihniyetini taşıyan zalimler ve onların kullandığı cahiller emperyalizmin taşeronluğunu yapmaktadırlar. Tüm bu vahşetleri İslam adına yaptıklarını lanse ederek kerbeladan sonra İslam dinine en büyük zararı vermeye devam etmektedirler. Barış ve sevgi dini olan Müslümanların tüm dünyada terör, insan ayrımı, saltanat, zulüm, katliam, medeniyet düşmanlığı, kadın düşmanlığı, demokrasi ve farklılık düşmanlığı vahşetleri ile anılması ruhumuzu incitmektedir. Çünkü biz bu yaşananların tam tersiyiz. Hz. Ali’nin hariciler, emeviler ve şu an onları takip eden vahabiler için söylediği gibi ‘’Onlar ceketlerini ters giymişlerdir’’. Zalimler ve cahiller dinin tam tersi olan kerbela benzeri vahşetleri bu çağda da devam ettirmektedir. Yezit, Hz. Hüseyin’ e kendisine destek olduğu takdir de saraylara, saltanatlara ortak edeceğini defalarca teklif etmiştir. Hz. Hüseyin ise hak yolunda zulme karşı boyun eğmeden onurlu ölmeyi tercih etmiştir ve şöyle demiştir. ‘’ Dedem Hz. Muhammet ve atam Hz. Ali yolunda hak için canımı vermeye hazırım, nefsine tapmış yezit zihniyeti bugün de gelecekte de insanlık için en büyük felaket olacaktır’’. Ne yazık ki bugün tüm dünya da aynı yezit zihniyeti fazlasıyla hortlatılmıştır. Din adına insanlar yakılarak, boğazlanarak, kadınlar pazarlarda satılarak, farklı düşüncede ve inançta olan insanlar düşman görülüyor. Geçmişte yalnız kerbelada yaşanan vahşetin aynısı bugün beş kıta da yaşanmaktadır. Tüm dünya insanlığı bu vahşetlerin korkusu içine girmiştir. 21. yy da dünya emperyalizminin temsilcisi olan ülkeler, İslam ülkelerindeki diktatörleri taşeron olarak kullanarak, cahil karanlık güçler vasıtası ile bu vahşetleri yaratarak dünyada İslam içi savaşların km taşlarını oluşturmuşlardır. Kerbeladan süregelen kan dökülmeleri asırlardır İslam dininin kullanılarak günümüze kadar aynı zihniyet tarafından devam etmesidir. 15 Temmuzda yaşanan büyük darbe girişiminde İslam dini aynı zihniyetler tarafından kullanılarak hem Türkiye yi yok etme hem de mezhep ve dünya savasını çıkarma projeleri idi. Dış dünyada ki emperyalizmin ve siyonizmin 21. Yy da Fetö Terör Örgütü vasıtası ile hazırladığı bu korkunç proje halkın gücü ile engellenmiştir. Bazı art niyetli unsurlar başka propagandalara yönelerek din adına olan vahşetlerin sorumluluğunu dergahlarmış gibi göstermektedir.. Halbuki dergahlar kapandıktan sonra devlet güdümündeki dini şablonların içinde mezhepçi ve cahil dindar yetişmektedir. Dergahlarda ilim, irfan, muhabbet, kültür, tasavvuf, sosyal dayanışma, hak-hukuk gibi çok yönlü ilim deryası hakimdir. Mevlana’nın dediği gibi’’ Hamdım dergahta yandım, piştim Mevlana oldum’’ Hacı Bektaş-ı Veli ‘’ İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ demişlerdir. Demek ki; ülkemizde dergahlar açık olsa o kutsal mekanlarda alimler, veliler, şairler gibi gerçek inanç önderleri yetişmiş olur. Çünkü bizim inancımızın doğru öğrenme zemini muhabbet ve tasavvuftur. Yüce Rabbimiz bütün insanları aynı ortak değerlerle yaratmıştır. Bu değerler sevgi, hak- hukuk, ilim, dayanışma, paylaşma, yüksek ahlak değerleridir. Bunlara sahip olmanın kapısı diyalog, zemini ise muhabbettir. Dünyada üç nesne insan vardır. Ehli kamiller, zalimler ve cahiller. Ehli kamillerin içinde kendini hak yoluna adamış, bütün hayatını insanlığa ışık tutmak için geçirenler gerçek alim ve mübarektirler. Onlar yaradana yakındırlar. Kainatı yaradan yüce rabbimize giden hak yolu birdir. O yolda olmanın ana koşulu insanı insan yapan değerlere sahip olmaktır. Yani ehl-i kamil olmaktır. Bütün dinlerin ve kutsal kitapların varlık nedeni, Allahın elçisi olan peygamberlerin, kutsal kitapların mesajları ve bütün ibadetlerinin temeli bu değerlere sahip olmak içindir. Zalimler ve cahiller insanı insan yapan değerlerden uzak oldukları için onlar asla hak yolunda olamazlar. Zalimler nefiste yarışanlar ve sadece çıkar için yaşayanlardır. Cahiller eksik, yanlış bilgi ve inanca sahip oldukları gibi ayrıca zalimlerinde zeminini oluşturmaktadırlar. Dünya nizamını bozan zalimler ve cahillerdir. Onların beslendiği ve kullandığı kaynak sefalet ve cehalettir. Örneğin dünyada bir milyar aç insan varken yılda yüz milyon insan da açlıktan ölmektedir. Yıllık yalnız silaha giden para 3.5 trilyon dolardır. Uyuşturucuya giden para miktarı da 3 trilyon dolardır. Bunlar dünyada bir avuç insanın cebine girmektedir. Ayrıca tokluktan ölenlerin sayısı 500 milyon kişi dolayındadır. Bütün dinler insanların kurtuluşu için gelmiştir. Fakat bu dinlerin gerçek ve doğrusunu ehli kamil ve alimler bilir ve uygularlar. Alimler ve ehli kamiller ittifakta yarışırlar, böylelikle insanların hak yolunda olmalarını sağlarlar. Cahillerin serveti günlük çıkar ve kavgadır, zalimlerin taşeronluğunu yapmaktır. Zalimlerin serveti saltanat, mevki, daha çok para ve maldır. Alimlerin serveti ise akıl, ilim ve insanlığa hizmettir. İnançlara zalimler hakim olduğu zaman onu çıkar, saltanat, zulüm ve ayırım aracı olarak kullanırlar. Aynı inancı cahiller yanlış bildiği için ayrım ve kavga aracı olarak kullanırlar. İnancın doğru bilinmesi berekettir, kurtuluştur. Yanlış bilinmesi ve yanlış insanların himayesinde olması ise felakettir. İnsanlar et ile kemik değildir. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘’Ete kemiğe büründüm Yunus olarak göründüm.’’ Buradaki anlam insanlar etle kemik değildir. Yaradan maneviyattır, yaradanın en üstün değer olarak yarattığı insan da maneviyattır. Ruh, nefes, akıl, mantık, gönül, aşk, sevgi, rüya gibi manevi değerler insanın temel varlığıdır. Bunların hiçbirini insanlar görmüyor, ruh çekilip gidince insan hayatı sona eriyor. İşte o ruh insanın kendisidir. Cennet ve cehenneme, hayır’a ve şerre muhatap olacak olan ruhtur. Demek ki insan fani dünyadan ebedi dünyaya giderken ölmüyor. Peygamber Efendimiz ( S.A.V)‘Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınıziman etmedikçe cennete gidemezsiniz’. Yine aynı şekilde ‘’İnsanları sevmiyorsanız yaptığınız ibadet geçersizdir’ İnsanın en hayırlısı hayırlara vesile olandır. Benim ümmetimin ehli kamil olması şarttır. Peygamber Efendimiz yine buyruklarında‘’Ali ile ikimiz bir nurdanız, ben ilmin şerriyim Ali kapısıdır. Ehlibeytime düşman olanlar bana da Allah’a da düşmandırlar, onların dostu ve yolunda olanlar bana da Allah’a da dostturlar’’ demiştir. Hz. Ali(a.s)‘’Nefsine tapanlar puta tapanlardan daha aşağılıktır, düşman vurmakla bitmez, dost kazan; kazandığın her dostla bin düşman yok etmiş olursun’’ demiştir. Mevlana Hazretleri ‘tanrım aşk, peygamberim aşk, anam aşk, babam aşk ben bir aşk çocuğuyum’ demiştir. Ömrünün günü, saati ve zamanı belli olmayan ey insan kardeşimiz! Sevgide yarış, dostlukta yarış, ilimde, dayanışmada, paylaşmada yarış, yüksek ahlakta ve nefsini aşmada yarış. Bunlara sahip olmanın ana zemini muhabbette yarış. Unutma ki en büyük servet bu değerlere sahip olma ölçüsüdür. İbadetler bu değerlere sahip olmak için yüce rabbimiz tarafından gönderilmiştir. Bütün zaman ve imkanını yalnız nefsi için yaşayanlar zalim ve cahillerdir. İnsanlara kötülük yapanlar bilsinler ki Allah a kötülük yapmışlardır. İnsana hizmet edenler, onları sevenler de Allah ı sevmiş olurlar. İnsanlarda ırk, din, mezhep, bölge, cinsiyet, farklılık ayrımı yapanlar büyük günah işlemiş olurlar. Kainatı yaratan yüce rabbimiz her şeyi yerli yerinde yaratmıştır. Bu farklılıkları göremeyenlerin kendi zihinlerinde sorunları vardır. Yunus Emre’nin deyişiyle ‘Yaradılanı seviyorum yaradan dan ötürü.’ Hiçbir dinde hiçbir inançta insan hak-hukukuna aykırı asla hiçbir müeyyide yoktur. Bunları yapanlar insanlığın, hakkın en büyük düşmanıdırlar. Çağımızda din adına yaşanan vahşetlerin ne kadar korkunç boyutta olduğunu üzülerek belirtmek istiyoruz. Yüce dinimizde bir insan öldürenin tüm kainatı öldürmüş olduğu ve bir gönül kırmanın dahi suç ve günah olduğu gerçeği ile bu kutsal inancı şekilciliğe, ayrımcılığa, hak ve hukuk düşmanlığına, insan ayrımına, saltanat ve zulüm’e, katliamlara vesile edenler Allah’ın en büyük düşmanıdırlar.

Değerli kardeşlerimiz! Yüce rabbimiz bize akıl gibi büyük bir hazine vermiştir. Her şeyi önümüze koymuş, doğruyu, yanlışı, cehaleti, alimliği, zalimliği, kötü insan, iyi insan olmayı ayırt etmek için bizleri insan olarak en üstün değerlerle yaratmıştır. Yüce rabbimiz bana kul hakkı ile gelmeyin neyle gelirseniz gelin emretmiştir.Hayırlar, kılavuzunuz ve hedefiniz olmalıdır. Şerler, nifaklar uzağınızda olsun. İnsanın iyisi iyidir. Dünya iyilerin yüzü hürmetine ayaktadır. Zalimle, cahil hangi dinden, inançtan, hangi ırktan olursa olsun aynıdır. Bütün cahiller itilafta zalimlerde çıkarda yarışırlar. Alimler ise ittifakta yarışırlar. İnsanların yücelik ölçüsü maneviyat ve marifettedir. Maneviyat ve marifeti olmayan insanlar mahlukattır. Unutmayın ki toplum yöneticileri bu hassasiyetlere daha çok önem vermelidirler. Sözde değil icraat de, hizmetlerinde asla insan ayrımı yapmamalıdırlar. Ne yazık ki siyasi hayatımızda birinci derecede yetişmiş ehli kamillerin az oluşundan dolayı siyasi çıkarlar için her türlü felaketin yaşandığına şahidiz. Onun için toplumların yönetici ve temsilcilerini seçerken maneviyat ve marifet değerleri yüksek olan dengeleri, değerleri doğru bilen toplumsal yöneticilik ve kucaklayıcılık tecrübesine sahip şahsiyetleri tercih ediniz. Aksi halde başınız felaketlerden kurtulmaz. Yücelik ölçüsü diploma, mevkii ve para değildir. Yalnız nefsi için yaşayanların insanlığa hiçbir faydası olamaz. İlmin büyük deryası Hz. Ali ‘Bütün insanlar insan kardeşimiz, bütün müslümanlar din kardeşimizdir’, yine bir vecizelerinde ‘DEVLETİN ÇÖKMESİNDE DÖRT SEBEP’ ten bahsetmiştir.

  1. Önemli işlerin geri planda tutulması
  2. Önemsiz işlerin ön planda tutulması
  3. Ehliyetsiz, zayıf insanların ön planda toplumu yönetmesi
  4. Yetişmiş, liyakat sahibi insanların geri planda kalması

Önümüze konulan bütün bu kelamlar bizim pusulamız olmalıdır. Toplumun değer ölçüleri; çok yönlü yetişmiş, toplumsal yöneticilik vasfına sahip insanları tercih etme erginliğine kavuştuğu zaman; bugünü, yarını ve geleceği huzur ve barış içinde sağlamış olacaklardır. Yolumuz hakka giden hak yoludur, sevgi ve muhabbette yarışalım, Zaman ve imkanlarımızı hak için ayıralım, Başkasına yapılan haksızlıkları bize yapılmış gibi bilelim ve duyarlı olalım.

Bütün insanlığa ortak çağrımız;

ortak değerlerde kucaklaşalım, insanlığa yapılan bütün ayrımlara, katliamlara beraberce karşı çıkalım. Birlik ve kardeşlik kazansın, sevgi kazansın, nefiste değil sevgide yarışan nesiller dünyaya hakim olsun. İnancın siyasallaşması ve ideolojileşmesi en büyük günahtır. İnanç, sevgi ve yaşam hakkı Allah’ın insanlara verdiği şahsi, manevi ve kutsal değerlerdir. İnsanların sevgisine ve inanç tercihlerine müdahale edenler ve ayrım yapanlar Allah nezdinde cehennemliktirler. İnsan hak hukukuna müdahale edenler, ayırım yapanlar ya cahil dindar ya da zalim dindardırlar. -Yüce Allah’a giden hak yolunda olan bütün farklı inançlar, farklı hizmetler, farklı insanlar eğer ehli kamillerse aynı hak yolunda buluşurlar. İnanç, meshep ve ırk ayrımı en büyük insanlık suçudur. 

Büyük düşünür Seyit Nesimi ye sorarlar ‘Senin mezhebin nedir?’ Verdiği cevapta ‘’ Ben mezhep bilmem Hakkagiden yolumuz vardır.’ Demiştir. Örneğin İslam da ki tüm içtihat imamları, ulular, veliler, düşünürler, evliyalar, şairler hayatını insana ışık tutmakla geçiren bütün mübarekler aynı safta aynı ortak temel değerlerdedirler. 12 imamlar, İmam Caferi Sadık, İmam Azam, İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hambeli hepsi ehlibeyt yolunda, Kuran-ı Kerim meşalesini aynı doğrultuda dünyaya taşımışlardır. Zulme karşı, saltanata karşı, cehalete karşı ve o günkü emevi zihniyetine karşı hayatları pahasına mücadele vermişlerdir. Ehlibeytin nesilleri olan Seyitler ve şerifler hakkın ışığını dünyaya taşıyarak insanları aydınlatmanın öncülüğünü yapmışlardır. Peygamber efendimiz, kainata bir güneş gibi doğmuş, köleliği yok etmiş, zulmü yok etmiş ve yasaklamış, cehaletin giderilmesine öncülük yapmış, temizliği getirmiş, medeniyeti getirmiş, kadın ve çocuk haklarını, hayvan haklarını ve hatta tabiatın haklarını getirmiştir. Sevgiyi, muhabbeti, ilmi, paylaşmayı, yüksek ahlakı, nefsini aşmayı hakim kılmıştır. Bu hak değerlerinin yerine getirilmesi için ehlibeyti referans olarak göstermiştir. Peygamberimiz (S.A.V), Kızı Fatıma kapıdan girdiği zaman ayağa kalkar, yanaklarından öper, başucuna oturtur onunla istişare ederdi.Yine bir hadis-i şeriflerinde ‘’Kadınlar bizim başımızın tacıdır ve her zaman onlar ileride olacaktır, cennet annelerin ayakları altındadır’’ buyurmuştur Bugün ise İslam adına kadınları cahiliye dönemi gibi pazarlarda zincirlere bağlayıp satan, insanları acımasızca katledenler, dininde, insanlığında Allah’ın da en büyük düşmanıdırlar. Onlar simsiyah ve kapkaranlık cellatlardır. Hacı Bektaşi Veli‘ Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu’, Mevlana‘ Nerde sevgi, nerde kardeşlik varsa ben de varım, nerde kavga, nerde ikilik varsa orda yokum’demişlerdir.

-Herkese düşen görev ayrım yapan düzenbaz siyasetçi ve sahte din adamlarını doğru analiz etmektir. Çünkü toplumları bölen, ayrım yapan, vahşetleri empoze eden onlardır.

-Topluma düşen görev alim ile zalimi ayırt etmektir.

-Sevginin gücü, zalim ve cahilin gücünden üstün gelirse insanlığın huzur ve kurtuluşu olur.

-Din doğru bilinirse berekettir, kurtuluştur. Yanlış bilinirse felakettir.

-Yaşanan bütün olumsuzlukların, vahşetlerin sebebi ve ihmali ehli kamil olmayan yöneticilerin zafiyetinden kaynaklamaktadır.

-Dostlarını ve düşmanlarını ayırt etmesini bilmeyen muhabbet, tasavvuf ve diyalogdan uzak yöneticiler toplumu felakete götürür.

-Ehlibeyte düşmanlık yapan zalimler ve cahiller tarih boyunca belalarını bulmuşlardır. Çünkü ehlibeyt Allah’ın ve Peygamberimizin referansıdır.

-Allah insanlara iki şahsi manevi değer vermiştir. Bunlar inanç ve sevgidir. Ne devletin ne de başkasının bu değerlere karışma, müdahale etme ve ayrım yapma hakkı yoktur. Ne yazık ki ülkemizde 90 yıldan bu yana bir tek mezhebe bağlı ve diğer tüm inançları yok sayan bir sistem oluşturulmuştur. Bu yanlış düzelmedikçe birlikten, kardeşlikten bahsedemezsiniz.

-Din ve vicdan özgürlüğü insanlığın ortak değerlerde buluşmasını ve kucaklaşmasını sağlar.

-Hırs, nefis ve kibirle ruhları yoğrulmuş zalimler her zaman insanlığa büyük zararlar vermiştir.

-Adalet, Allah’ın en büyük emirlerinden olup ve tüm dinlerin ortak temel değeridir. Çünkü insanlar hak - hukukunu kaybedince insanlığını da kaybeder. Adaletin olmadığı yerde insanlıktan da bahsedilemez.

-Birliğin, kardeşliğin ve kurtuluşun zemini ehlibeyttir. Tasavvufu ve muhabbeti geliştirerek nesillerimizi cahil dindar olmaktan kurtaracağımız gibi zalim dindarlar da etkisiz hale gelmiş olacaktır.

Bu söylemlerim birer pusuladır ve karanlık için birer ışıktır. İslam ve insanlık aleminin içinde bulunduğu bugünkü vahim konjektör’den çıkması için evrensel insan hakları zemininde buluşularak kurtuluşa gidilebilir. Kerbela Şehitleri ile hak mücadelesinde canlarını veren tüm yüce insanlara rahmet diliyoruz.. Bugünkü insanlığı dünya barış ve kardeşlik için el ele gönül gönüle göreve çağırıyoruz. Allah yardımcımız olsun..

KERBELA

Kerbela çölünden geliyor kervan,

Oturmu plan kuruyor Yezid Mervan

Hüseyin’e reva mı bu zulüm devran

Kerbela’da şehit imam Hüseyin

 

Zalim Yezid gözün kan bürümüş

Kainat boyunca hep lanetlenmiş

Hüseyin sevgisi dünyayı sarmış

Kerbela’da şehit imam Hüseyin

 

Ehl-i Beyt’e kanar gönül yarası

Muhammed - Ali’nin ciğer paresi

Fadime ananın nazlı kuzusu

Kerbela’da şehit imam Hüseyin


Fermani içimden bir ateş yanıyor

Ehl-i Beyt’in derdi beni yakıyor

Fırat, yer gök insanlık kan ağlıyor

Kerbela’da şehit imam Hüseyin

Nisan 1968

İnsanların Kurtuluşu, En büyük ortak değer olan sevgide buluşmaktır. Ehlibeytin temel felsefesi sevgi ve muhabbettir.

 

Sevgi ve Saygılarımla,

 

Fermani ALTUN

Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı

-----

INAUGURAL SPEECH OF FERMANİ ALTUN AT THE TRADITIONAL REMEMBRANCE OF KARBALA MEETING OF THE WORLD AHL AL-BAYT FOUNDATION IN ANKARA ON OCTOBER 3, 2016

We have reached the anniversary of ad 1337 (hijri 1377) of the great calamity of the Karbala which is the great fierce that has been experienced by Islam and humanity.
Karbala is an event that is a fierce diffused by Muaviya, the chief of the Emeviyye Sultanate and the mentality of yezid. The ahl al-bayt that is reference made by our prophet Muhammad for his grandchild of 72 houses Husein were beheaded after being suffered from thirsty.
In a hadith Prophet Mohammad says that Hassan and Husein shall suffer serious hardship, but their generations shall carry the God’s torch that is a liberation of humanity to every nook and cranny of the world.
The seyyids that comes from Husein and sheriffs that comes from Hassan have been carried the God’s torch and compass by the scholars, saints, thinkers, poets that have been raised by them and they have not been avoided to be killed against cruelty.
However, despite the fact that the cruels who carry the the mentality of yezid after 14 centuries and the ignorants to be used by them have been commissioned the subcontractor of the Imperialsm. They are carrying on give damage to the religion of the Islam after the Karbala event by stating that they are performing cruelties in the name of Islam.
We have been suffering by hearing that Islam that is a religion of brotherhood and piece has been connatated with terror, discrimination between humans, sultanate, cruelty, massacre, enmity of civilisation, misogany, enmity of democracy and distinction. As we have the truly contrary to the facts that have been experienced. As Ali said abot the extrinsics, emaviyya and vahabiyya that is now preceding their steps “they have put their jackets inside out”. The cruels and ignorants has been proceeding the cruelties of Karbala and likewise events in this era.
Yezid offered the palaces, sultanates to Husein if he sided with him. Hovever Husein preferred to be killed in the way of the God without subsiding against the cruelty and said that “I am ready to give my living in the way of my grandfather Mohammad and Ali, the mentality of yezid who adored to self shall be a blight for humanity in coming ages.”
Unfortunately the mentality of yezid has been risen again al over the world. Humans are burnt, beheaded, sold in the market, and considered as enemy if they are in different belief. In history Karbala has been experienced on ly once, but today it has been living in the five continent of all the world. The fear suffused all over the world.
The countries who are the representatives of the Imperialsm in 21. Century created calamities through those powers of ignorants by using dictators as subcontractor and created watersheds in the internal wars in Islam.


The bloodshed sourced from the event of Karbala has been carried on by the the same mentality by using Islam religion. In the coup attempt experienced on July 15 the religion of Islam has been used by the same mentality and wanted to put a scenerio into the scene for annihlation of Turkey as wll as rekindle the sect war and world war. The imperialism and sionism in the external war has put this scenirio in to the effect by the Fetö Terrorist Organisation in 21. Century but it has been hampered by the peoples power.
Some evil-minded elements put the responsibility of their cruelties on the Islamic monasteries. On the contrary, after being shut of monasteries secterian and ignorant religionsts have been raised.. In the monasteries science, compassion, culture, mysticism and comprehension, social solidarity governs.
As Mevlana sais “I was crude, burnt int the monastary, cooked and I have become Mevlana”
Hacı Bektaş-ı Veli said ‘’The end of the way that can not lead in any way is dark”
If the monastaries had not been shut the real leading persons such as scholars, saints, poets would have been raised because the true ground of our belief is affection and mysticism.
Our almighty created all humans with the same common values. They are compassion, affection, right, science, solidarity, sharing and higher moral values. The door of the having these is dialogue and ground is affection.
Three types of the humans are there in the world: Mature people, cruels and ignorants. The mature people adopt the way of God, they spent all their lives to lead the humanity. They are truly scholars and blessed. They are the near to the Creator. The way of the God is one that leads to the light. The main condition of being in that way to own the values that makes humans human. That is to say to be a mature human. The reason of being of all religions and holy scriptures for owning of these values which are the grounds of all worshipping.
As the cruels and ignorants are far the most away those values that makes humans human they are never on the way of God. They only live for favors. They have the have wrong, deficient beliefs and knowledge as well as they are sorce of the cruels. They are the elements spoils the order of world. The poverty and ignorance is the source foods for them.
For example there are one billiard people who are starving . On the other hand the poney is spent for guns is 3,5 trillon dollars. The amount of Money fort he drugs is 3 trillon dolars. They come into the pockets of a fews. On the other hand, the numner of people who died of glut is 500 million.
All religions came down for redemption of the people. However, the only people who are mature and scholars adopt the true tenets of the religions. The scholars and matures unites in opinion fort he only one eay of God. The assts of the ignorants is the daly nenefits and row. They are doing the subcontractors of the cruel. The assrs of the cruels is sultanate and more Money. On the other hand the asset of the scholars is sciens and seving to humanity. When the beliefs owned by the cruels they use it as way of favour, benefit, sultanate, cruelty and distinction. As the same belief is known by the ignorants as wrong they use it as a means of row and seperation.


Knowing the belief truely is mercy and redemption. If it was known as wrong it would bring disasters for the humanity.
Humans are not flesh and bones. As Yunus Emre said “ I was covered by flesh and bone and apperaed as Yunus”. The creator is spiritual. The human that is created as the highest value by the Creator is spiritual.
The spiritual values like spirit, breath, mind, hearth, love, affection and dream are the real assets of human. They are never seen by the humans and the living is ended when soul is parted away. That it is the self of the human. The spirit will be exposed to the heaven and hell, bless and evil. In the nut shell it might be said that human is not died when passing toward the eternal world.
Our Prophet says that “you can not be considered as believer unless you love each other, pass towrds the heaven.” In the same way our beloved Profet says that “Your worship is unvalid if you do not love each other”.
“I and Ali comes from the same light; I am the window of the science; he the door of the sciencei The enemies of my ahl al-bayt are also the enemy form e and the God. The friend of them are also friend of mine and God.”
Ali says that the ones who worships to their own self are lower than the ones who worships to the idols. Try to win people over. You will annihilate one enemy with one friend who you win over.”
Mevlana says : “My god is love, my prophet is love, my mother is love, my father is love. I am a love child.”
O my human brother whose life stint nd hour is not known!”
Race in love, race in friendship, race in science, sharing, race in higher moral and trnanscending self and race in affection that is the ground of them. Do not forget that the greatest asset is the scale of owning them. Worships has sent to us by our alnighty God to own these values.
The cruels and ignorants are spemding their lives for only their selves. The ones who make evils to the humans know that they make evils to the God. The ones who servet o the human are considered they are serving to the God.
The one who make seperations race, sect, tegion and distinction in humans are considered to sin mortal sis. Our Almighty God who creates the universe create everything congruisously. The people who are not able to those distinctions are considered to suffer from their own problems. As Yunus Emre said “ I love the created due to the Creator”.
You can not find any sanctions in all religions that are contrary to right. The perporators are the enemies of humanity and God. The cruelties that have been made in our centurry in the name of the religion is sorrowful.


In our religion a person who kils a person is considered killed all universe and the ones who maket he religion enemy to the humanity, segregation, right are the real eney of the God.
Our valuable brethren!
Our almighty Our God ordered us as “Do not come to me with the right of person”.
Let bless be your guide and target. Let evil is away from you.
The worls is on standing due to the bless of the good people. All ignorants race in row but on the other hand all scholars race in agreement.
The spirit and skill is the greatness scale of the human. The people who are lack of spirit and skill are just living creatures.
Do not gorget that the leading persons shold give great importance these values. They shall not make any distinction in their services.
Unfortunately the mature people are less in out political life and therefore we see that damages and blights are experienced for the benefits. Therefore when we elect the guiding people tou should prefer the ones who have skill and spirit values and experieced ones in governance. Otherwise tou shall be in troubles invariably.
The scale of supremacy is not diploma, post and Money. The people who lives for their ov selves are unable to create benevolence.
Ali who is the great scholar says “All people are our brethen, all Muslims are our religion brethren”. He says also in his one proverb “THE FOUR REASON IN THE FALL OF THE RELIGION”
1- To avoid the important affairs.
2- To forefront the trifle affairs.
3- The unskilled persons who are leading the society.
4- Experienced prople who stay in the back room.
All these precepts that are put in front of us should be our compass.
When the value scales of the sıciety reaches the preference for skilled persons in leading society the peace and rest fort he people shall be reached for today, tomorrow and the future.
Our way is the way leading to the God; let race in affection and love.
Let us seperate our time and possibilities fort he God.
We consider the wrongness that has made to somebody else has been made to ourselves and be sensitive.

Our Call for all humanity;
Let us embrace one another in common values; let us protest all discriminations and massacres.
Let win the friendship and brotherhood, affectioni let the generations who race in affection govern the world.
Politising belief and ideolisied the belief are the mortal sins. Belief, affection and living right are spiritual and sacred right granted by the God to the humans.
The ones who intervene the the preferences of the people for affection and belief and make discriminations are the ones who are doomed to b e in hell.
The ones who intervene the rights of the humans and make discriminations are either ignorat or cruel religious.
-All different beliefs in the right way leading to the God as well as different services and different peoples will meet in the way of right if they are matures. The discrimination in belief, sect and race are the mortal sins.
“What’s your sect?” Seyyid Nesimi is questioned. He answers “ I do not know what is sect, I do know the the way leading the God!”
For example all precedent imams, saints, scholars, thinkers and poets and all blessed people who spent their lives by giving lights to humanity in Islam are the values in same front.

12 imamsr, İmam Caferi Sadık, İmam Azam, İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hambeli all carried the Quran torch in the same direction and in the way of ahl al-bayti They struggled against cruelty, sultanate, ignorance and then Emeviyye mentality at the expense of their lives.
Seyyids and sheriffs who are the generation of ahl al-bayt are the pioneers to illuminate the humanity by the light of the God.
Our prophet borned in the universe just like a sun and renoved the slavery, annihilate the cruelty and banned it, pioneered in removing the ignorance, brought clearity, and civilization as well as rights of women, children, animals and as well as the rights of the nature.
Our Prophet made affection, science, sharing, higher moral and transcending self governed. And He pointed the ahl al-bayt to fulfill these values.
Our Prophet stood up when his daughter Fatıma came in the door and he kisse her in her cheeks and made conversation with her.
In one of hadith “Women are the crown on our head and they shall be ahed invariably; the heaven is under the legs of the mothers” He says.


Today the ones who sell women in fettered in the markets in just like ignorance period and who killed the humans ferociously are the greatest enemy of the God. They are jet-black butchers.
Hacı Bektaşi Veli said ‘Lucky ones who lights the darkness of thinking”.
Mevlana said “I am everywhere in which affection, brethren are there. I am not nowhere in which there is duality”.
-Everyone should make right and correct analysis to recognize the tricky politicians and fake clerics as they are the ones who divide the societies and impose the cruelties.
- The task of the society is to discriminate the scholars and cruels.
- Humanity will live in rest and peace if the power of the affection overwhelms the cruels and ignorances.
- Religion is abundance if it is known correctly. It is disaster if it is known wrongly.
- All of the reason of negativeness and cruelties sourced from the weakness of yhe unskilled and unmatured leaders.
- The leaders who do not how to discriminate their friends from their enemies shall annihialate the societies.
-The cruels and ignorants who have been enemies to the ahl al-bayt have been punished all along, as ahl al-bayt the reference of our Prophet and the God. 
- The god granted to the human two personal spiritual values: Belief and affection. Neither state nor anyone has the right to intervene these values and make discrimination. Unfortunately, since 90 years in our country a system has been established on the ground of one sect that is object to all other beliefs. You can not talk about brotherhood unless it is corrected.
- Religion and conscious liberty makes people meeting at one point.
- The cruels whose souls made of passion, self and arrogance give damage to humanity.
- Justice is one of the instructions of the God and it is the main base of all the religion. If people lose their rights and justice they also lose their humanity. You can not talk about humanity where justice is not existent.
- The ground of the oneness, brotherhood and redemtion is the ahl al-bayt. We can protect our generations from being ignorant religious by developping the mysticism and affection.
My all discours here is compass and lights fort he darkness. Redemption is available if we meet around the universal human rights ground if we really want to come out of today’s conjunture.
May God rest their souls of the Karbala martyrs and the exalted humans who passed away in right struggle.
We call the peoples to task for the peace in world and brotherhood.
Let God help us….

Fermani ALTUN
Chief of World Ahl al-Bayt Foundation (Seyyid)

Bu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyaller www.ehlibeyt.org.tr sitesine ve site sahibine aittir. copyright © 2015 - 2023